HOTEL LIPOWY MOST

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Hotel Lipowy Most dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Polana Sp. z o.o.

ul. Borki 29 16-030 Supraśl, z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem marketing@lipowymost.pl;

2. celem przetwarzania danych jest:

obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3 dane osobowe przechowywane będą:

dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji
dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

4. odbiorcami danych osobowych mogą być:

dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pan/Pani skorzystać również z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pan/Pani danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

6. Informujemy także, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować

odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
Pani/Pana dane nie będą profilowane.